കോണിപ്പടിയുടെ സ്ഥാനവും direction ???വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിവാരണം ചെയ്യുന്നതിനും ,ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗം കാണുന്നതിനുംvisithttps://youtu.be/x5eNgwvwVp4

Posted by Vasthu Advisor on Sunday, 24 February 2019
കോണിപ്പടിയുടെ സ്ഥാനവും direction ???

Leave a Reply