ഗൃഹം നിർമിക്കുന്ന ഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിധം സ്‌ഥാനഭൂമി or വാസ്തുക്ഷേത്രം:ഗ്രഹം നിർമ്മിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭൂമി വാസ്തുമണ്ഡലം: ഖണ്ടീകരണം, വീഥി നിർണ്ണയത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഭൂമി Details description of how to prepare a plot to build a house following all vasthu rules in order to get the best out of the house. Vastu shastra (vāstu śāstra) is a traditional Hindu system of architecture[3] which literally translates to “science of architecture.”[4] These are texts found on the Indian subcontinent that describe principles of design, layout, measurements, ground preparation, space arrangement and spatial geometry.[5][6] Vastu Shastras incorporate traditional Hindu and in some cases Buddhist beliefs.[7] The designs are intended to integrate architecture with nature, the relative functions of various parts of the structure, and ancient beliefs utilizing geometric patterns (yantra), symmetry and directional alignments.

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart