പ്ലോട്ട് എത്ര cent ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?? Vasthu Advisor 9037808675

https://www.facebook.com/Saravanan.advisor/videos/434781490446297/ പ്ലോട്ട് എത്ര cent ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ??Vasthu Advisor9037808675

Continue Reading പ്ലോട്ട് എത്ര cent ഉണ്ട് എന്നെങ്ങനെ കണക്കു കൂട്ടാം ?? Vasthu Advisor 9037808675

L ROD ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും കിണറിന്റെ സ്ഥാനം കാണാം 9037808675

https://www.facebook.com/Saravanan.advisor/videos/2960160040721821/ L ROD ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും കിണറിന്റെ സ്ഥാനം കാണാം 9037808675

Continue Reading L ROD ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കും കിണറിന്റെ സ്ഥാനം കാണാം 9037808675