ഗൃഹനിര്‍മ്മാണക്രമം  ഭൂമി പരിശോധന  മഹാ ദിക്കുകളുടെ സ്ഥാന നിര്‍ണയം, കിഴക്കു, തെക്ക്,പടിഞ്ഞാറ്,വടക്ക്  ഉത്തമമായ ശാലാ സംവിധാനം ഏതെന്നു നിശ്ചയിക്കുക  ഗൃഹത്തിന്റെ വലിപ്പത്തെ നിശ്ചയിക്കുക  അങ്കണം തറ മുതലായ ഗൃഹവയവങ്ങളെ നിശ്ചയിക്കുക  തൊഴുത്തു, പടിപ്പുര മുതലായ ഉപനിർമ്മിതിയെ നിശ്ചയിക്കുക ഈ ക്രമത്തിലാണ് പണി ചെയ്യേണ്ടതു.
Vasthu consultant Vasthu advisor Saravanan S Nair MTech
www.vasthuadvisor.com
9037808675

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart