വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിലെ കൈകണക്കു പട്ടിക ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉത്തമമായ അളവുകൾ ആയാദി ഷഡ് വർഗ്ഗങ്ങൾ യോനി ആയം -വ്യയം വയസ്സ് തിഥി നക്ഷത്രം വാരം

www.vasthuadvisor.com +91 9037 8086 75

Leave a Reply

Close Menu
×
×

Cart